loader

The Finnish Society for Music Therapy (FSMT) was founded and registered in 1973. The aim of the society is to promote professional music therapy activities in Finland. The society supports non-registered regional sub-committees around Finland. Membership of the Society is divided in four: professional, advocacy, student and community membership. The membership benefits and fees vary depending on the form of the membership.

Information and co-operation

An important task of FSMT is to share information about music therapy and its possibilities. FSMT cooperates with other healthcare, social and educational organizations in Finland. FSMT is also a member of the World Federation of Music Therapy and the European Music Therapy Confederation and is in contact with other music therapy organizations all over the world.

Publications

FSMT publishes the journal 'Musiikkiterapia' (Music Therapy). This professional journal follows scientific developments in music therapy and demonstrates music therapy work in practice. The Society also publishes books and booklets in the music therapy field. Publications can be purchased over the internet.

Professional aims

FSMT works to promote music therapy also by giving declarations and taking part in public discussions about music therapy. The Society keeps a register of professional music therapists in Finland and organizes a music therapy forum for discussing current professional matters. FSMT also offers counselling and educational services to professionals working in related fields. FSMT has an ethical commission which is available to music therapy professionals and clients alike.

Education and training

National seminars held twice a year can be considered the backbone of the FSMT. These 2-3 day educational meetings bring together music therapy professionals in Finland. The program of the seminars consists of visitor lectures as well as music therapy clinicians introducing their work, where both scientific and practical aspects of music therapy are taken into consideration.

FSMT has a representative in “SUMUKE” (the commission to develop music therapy education in Finland), which coordinates music therapy education in Finland. The main task is to develop common criteria for music therapy training and to cooperate with the different music therapy training organizations.

More information:

Jaakko Erkkilä (chair)
phone: +358 50 383 5851 (mobile)
E-mail: puheenjohtaja (a) musiikkiterapia.net

Teija Malinen (executive director)
phone: +358 50 383 5852 (mobile)
E-mail: toiminnanjohtaja (a) musiikkiterapia.net
Mailing address:
Suomen musiikkiterapiayhdistys ry
PL 63
FI-40630 Jyväskylä

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.
Suomessa musiikkiterapian systemaattinen käyttö alkoi 1960-luvulla. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät 1970-luvun alussa ja Suomen musiikkiterapiayhdistys perustettiin vuonna 1973. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Uudempia käyttöalueita ovat esimerkiksi kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat.

Musiikkiterapian menetelmistä

Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito.
Musiikissa on paljon mahdollisuuksia. Musiikki aktivoi alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa. Sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikin avulla voi käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta, se antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia. Sen avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa. Musiikkia käytetään hyväksi myös kivun hoidossa.

Missä terapeutit toimivat?

Musiikkiterapeutteja työskentelee esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammalaitoksissa, kouluissa, vanhustenhoidossa ja vankiloissa. Musiikkiterapeutin toimia on suhteellisen vähän, joten suuri osa musiikkiterapeuteista toimii yksityisinä palveluntuottajina. Musiikkiterapeuttien tarjoamia palveluita ja erilaisia musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita selventää Musiikkiterapiapalvelut -esite.

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Erikoissairaanhoidon yhteydessä asiakkaan terapiakustannukset ovat lähinnä nimelliset. Yksityispuolella terapiapalvelun maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25 -vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.
    * linkit Kelan tiedostoihin

         1. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
         2. Kuntoutuspsykoterapia

Musiikkiterapiakoulutus

Musiikkiterapeutteja koulutetaan Eino Roiha-instituutissa Jyväskylässä. Ammattipätevyyden (SUMUKE-hyväksytty koulutus) antavista opinnoista ja musiikkiterapian opiskelusta yleisemmin löytyy lisätietoa Suomen musiikkiterapiayhdistyksen internetsivustolta linkistä "koulutus". Kuka tahansa alasta kiinnostunut voi opiskella lyhyempiä, orientoivia jaksoja (3-50 op). Toiminnallisen musiikkiterapian (TMT) menetelmäopintoja voi suorittaa Pietarsaaren konservatoriossa.
Musiikkiterapian jatko-opintoja voi suorittaa Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella, jossa on myös musiikkiterapian professuuri. Musiikkiterapiaan liittyvä tutkimustoiminta on Suomessa vilkasta ja kansainvälisesti tasokasta. Tähän mennessä Suomessa on tehty musiikkiterapian alalta 10 väitöskirjaa sekä lisäksi runsaasti muita opinnäytetöitä. Myös Suomen Akatemian tukemia tutkimushankkeita on käynnissä.

Tässä linkki sivulle, jossa kerrotaan miten musiikkiterapiaa voi opiskella Suomessa
Musiikkiterapiakoulutus

Musiikkiterapeutteja ja eri koulutustahoja yhdistää Suomen musiikkiterapiayhdistys ry (SMTY), johon kuuluu noin 250 jäsentä. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi kuka tahansa alasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö. Ammattilaisjäseneksi voi hakeutua musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen suorittanut henkilö. Yhdistyksen ammattilaisjäsenten palveluna on mm. musiikkiterapeuttivälitys, jonka kautta on mahdollista hakea itselleen tai asiakkaalleen terapeuttia. Välitettäviä terapeutteja on koko Suomen alueella. SMTY tekee yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten ja koulutustahojen sekä muiden tärkeiden sidosryhmien kuten Kelan, Sosiaali- ja terveysministeriön ja eri viranomaistahojen kanssa. Yhdistys järjestää vuosittain kaksi kaksi- tai kolmepäiväistä musiikkiterapiaseminaaria sekä pienimuotoisempia alueellisia neuvottelu- ja koulutustapaamisia. Yhdistys julkaisee jäsentiedotteita ja Musiikkiterapia -julkaisua sekä on mukana myös muussa alaa sivuavassa julkaisutoiminnassa.